عکسی از مهران احمدی با موهای فر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهران احمدی با موهای فر و سبیل است.مهران احمدی با موهای فر در بیابان است.مهران احمدی با موهای فر در آفتاب است.