عکسی از مهرداد صدیقیان و رفیق با معرفتش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهرداد صدیقیان و رفیق با معرفتش صمیمی هستند.مهرداد صدیقیان و رفیق با معرفتش در کنارهم هستند.مهرداد صدیقیان و رفیق با معرفتش دوست هستند.