عکسی از مهدیه نساج در ماشین که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهدیه نساج در ماشین بازیگر مشهور است.مهدیه نساج در ماشین با لباس متفاوت است.