عکسی از سولماز غنی و پدرش در خیابان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سولماز غنی و پدرش با عینک هستند.سولماز غنی و پدرش صمیمی هستند.سولماز غنی و پدرش در حال پیاده روی هستند.