عکسی از گریم متفاوت رعنا آزادی ور در جیران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رعنا آزادی ور در جیران بازی میکند.رعنا آزادی ور در جیران نقشی متفاوت دارد.رعنا آزادی ور در جیران با لباس قدیمی است.