عکسی از سام نوری و سگش در گاندو که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.