عزاداری به سبک بختیاری نوع متفاوتی دارد. عزاداری به سبک بختیاری شامل گاگریو می شود. عزاداری به سبک بختیاری بسیار غمناک است.


 

قدیمی‌ترین گاگریوها به سبک زنانه خوانده می شوند. این سبک از موسیقی بسیار غمگین و سوزناک است که در هنگام سوگواری و مرگ یکی از افراد هر تیره بستگی به جایگاه اجتماعی فرد متوفی خوانده میشود. گاگریو از دو بخشِ گا بمعنی گاه (زمان یا وقت) و گریو به معنی گریه ساخته شده و سرهم به معنای زمان گریه است. گاگِریوها شعر هستند و در دستهٔ اشعار بختیاری جای می‌گیرند.

این اشعار عمدتاً در مراسمِ عزاداری بختیاری‌ها و بیشتر توسطِ زنان خوانده می‌شود اما امروزه با گسترش و دگرگونی وضعیتِ اجتماعی و ساخت مساجد و امکاناتِ صوتی، مردان نیز گاهی به خواندنِ گاگریو روی می‌آورند. گاگریوها معمولاً با توجه به خصوصیاتِ فردِ در گذشته و توسط زنان به‌ شکلِ فی البداهه خوانده می‌شوند و معمولاً با تغییرِ نام و کلمات، شعر را بگونه‌ای متناسب با وضعیتِ درگذشته می‌خوانند.

مضمونِ این ابیات شرحِ خوبی، مِهر، میهمان نوازی، سوارکاری، تیراندازی، شجاعت و رشادتِ شخصِ درگذشته‌ است. همچنین زنانِ درگذشته نیز به صفاتِ پاکدامنی، مهمان نواری، تلاش در خانه و مضامینی از این دست ستوده می‌شوند.

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 • گاگریو

 •  
 •  
 •