شیوع کرونا کار و زحمت مدافعان سلامت را بسیار زیاد کرد.  مدافعان سلامت از تلاش برای بهبود حال بیماران کرونایی دریغ نمی کنند. برخی مدافعان سلامت در عرصه واکسیناسیون مردم خدمت میکنند.

  طرح واکسیناسیون شهید سلیمانی به همت مدافعان سلامت در ورزشگاه آزادی در حال اجراست.