عکسی از شهرام قائدی با تیپ اسپرت در ویلا که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شهرام قائدی با تیپ اسپرت و ورزشی است.شهرام قائدی با تیپ اسپرت و عینک آفتابی است.شهرام قائدی با تیپ اسپرت نشسته است.