عکسی از امیرحسین آرمان با تیپ مجلسی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. امیرحسین آرمان با تیپ مجلسی قهوه ای است. امیرحسین آرمان با تیپ مجلسی و کروات است. امیرحسین آرمان با تیپ مجلسی شیک است.