عکسی از فریبا طالبی و همسرش در یک مراسم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فریبا طالبی و همسرش بازیگر هستند.فریبا طالبی و همسرش مدل هستند.فریبا طالبی و همسرش در آغوش هم هستند.