عکسی از لباس عجیب بهاره رهنما در یک ‌مراسم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.لباس عجیب بهاره رهنما بنفش است.لباس عجیب بهاره رهنما در کنار دوستش است.لباس عجیب بهاره رهنما خاص است.