عکسی از استایل فریبا نادری در یک تولد که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.استایل فریبا نادری ساده است.استایل فریبا نادری شیک است.استایل فریبا نادری زیبا است.