عکسی از گریم رویا میرعلمی و بیژن بنفشه خواه در مستوران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم رویا میرعلمی قدیمی است.گریم رویا میرعلمی متفاوت است.گریم رویا میرعلمی خاص است.