عکسی از خاله شادونه با تیپ متفاوتش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.خاله شادونه با تیپ متفاوتش در خیابان است.خاله شادونه با تیپ متفاوتش در جلوی در است.خاله شادونه با تیپ متفاوتش در تابستان است.