عکسی از تیپ ساده پدرام شریفی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ ساده پدرام شریفی زیباست.تیپ ساده پدرام شریفی خاص است.تیپ ساده پدرام شریفی با کلاه است.