عکسی از ستاره پسیانی در کنار برادرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ستاره پسیانی در کنار برادرش نشسته است.ستاره پسیانی در کنار برادرش خوشحال است.ستاره پسیانی در کنار برادرش شاد است.