عکسی از ساره بیات در استادیوم‌ که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ساره بیات در استادیوم‌ است.ساره بیات در استادیوم‌ با حجاب است.ساره بیات در استادیوم‌ خوشحال است.