عکسی از یکتا ناصر در کنار پدرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.یکتا ناصر در کنار پدرش ایستاده است.یکتا ناصر در کنار پدرش در سفر است.یکتا ناصر در کنار پدرش است.