عکسی از کودکی بامزه محمدرضا غفاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کودکی بامزه محمدرضا غفاری با لباس سبز است.کودکی بامزه محمدرضا غفاری  با چسمان روشن است.عکس کودکی بامزه محمدرضا غفاری  قدیمی است.