عکسی از پندار اکبری و بازیگر زخم کاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پندار اکبری و بازیگر زخم کاری مه یاس پازوکی.پندار اکبری و بازیگر زخم کاری خردسال.پندار اکبری و بازیگر زخم کاری کوچولو.