عکسی از قدم زدن نفیسه روشن در بیابان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نفیسه روشن در بیابان تنهاست.نفیسه روشن در بیابان با تیپ ساده است.نفیسه روشن در بیابان با لباس مشکی است.