عکسی از محسن ابراهیم زاده در ماشین لاکچریش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.محسن ابراهیم زاده در ماشین نشسته است.محسن ابراهیم زاده در ماشین با عینک است.محسن ابراهیم زاده در ماشین شاد است.