عکسی از سعید و وحید شیخ زاده در کنار هم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. سعید و وحید شیخ زاده بازیگرند. سعید و وحید شیخ زاده برادرزند. سعید و وحید شیخ زاده معروفند.