عکسی از چهره جدید رضا رویگری پس از بیماری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. چهره جدید رضا رویگری با عینک است. چهره جدید رضا رویگری پیر شده است. چهره جدید رضا رویگری با ریش و سبیل است.