نوزادان مبتلا به کرونا در بیمارستان بستری هستند. تعداد زیادی از نوزادان مبتلا به کرونا در بیمارستان بستری شدند. برای درمان نوزادان مبتلا به کرونا در بیمارستان اقدامات خواص انجام می شود.


اقتصاد نیوز : بیمارستان‌های کودکان در سراسر امریکا شاهد افزایش بیماران مبتلا به کووید -۱۹ از جمله نوزادان هستند. در حال حاضر، دسته‌ای از بیماران نیاز به توجه مداوم دارند، سطح اکسیژن آن‌ها اغلب به طور ناگهانی کاهش می‌یابد.