عکسی از تیپ تابستانی هدیه تهرانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ تابستانی هدیه تهرانی ساده است.تیپ تابستانی هدیه تهرانی شیک است.تیپ تابستانی هدیه تهرانی زیباست.