عکسی از دنیا مدنی و دوستش در یک کافه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.دنیا مدنی و دوستش صمیمی هستند.دنیا مدنی و دوستش شاد هستند.دنیا مدنی و دوستش با شال آبی هستند.