عکسی از سینا مهراد و مادرش در فرودگاه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سینا مهراد و مادرش شبیه هستند.سینا مهراد و مادرش صمیمی هستند.سینا مهراد و مادرش در کنارهم هستند.