عکسی از نیما شاهرخ شاهی و دوست بدنسازش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نیما شاهرخ شاهی و دوست صمیمی اس.نیما شاهرخ شاهی و دوست در باشگاه.سلفی نیما شاهرخ شاهی و دوست.