عکسی از پوشش مارال فرجاد در اروپا که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پوشش مارال فرجاد کامل است.پوشش مارال فرجاد زیباست.پوشش مارال فرجاد خاص است.