عکسی از روشنک گرامی مدل که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.روشنک گرامی مدل زیباست.عکس روشنک گرامی مدل سیاه سفید است.روشنک گرامی مدل ساده است.