این روزها نذری عجیب می بینیم. یکی از نذری عجیب کپسول اکسیژن است. گروههای جهادی نذری عجیب می دهند.


گروه جهادی امدادگران حسینی با اهدا صد کپسول اکسیژن و صدها بسته اقلام دارویی و بهداشتی به یاری بیماران کرونایی حاشیه شهر مشهد پرداختند. این برنامه با حضور سردار سرتیپ دوم پاسدار مجتبی غفور پور جانشین سپاه امام رضا (ع) برگزار شد.

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی

 • گروه های جهادی در صف مقدم کمک به بیماران کرونایی