عکسی از ظاهر متفاوت وحید شیخ زاده که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر متفاوت وحید شیخ زاده برای یک فیلم است.ظاهر متفاوت وحید شیخ زاده با سبیل است.