عکسی از جوانی افسانه بایگان و پسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.جوانی افسانه بایگان در یک سریال است.عکس جوانی افسانه بایگان قدیمی است.جوانی افسانه بایگان با علی کوچولو است.