عکسی از مونا کرمی با ظاهری ساده که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مونا کرمی بازیگر جوان است.مونا کرمی معروف است.مونا کرمی با تیپ ساده است.