عکسی از پولاد کیمیایی در اتاق گریم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پولاد کیمیایی با گریم گشت ارشاد 3 است.پولاد کیمیایی پسر کارگردان معروف است.پولاد کیمیایی پسر مسعود کیمایی است.