عکسی از ظاهر این روزهای مهتاب کرامتی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. مهتاب کرامتی بازیگر مشهور است. مهتاب کرامتی با ماسک است. مهتاب کرامتی در ماشینش است.