عکسی از شبنم فرشادجو و دوستانش در باغ که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شبنم فرشادجو و دوستانش بازیگر هستند.شبنم فرشادجو و دوستانش مشهور هستند.شبنم فرشادجو و دوستانش صمیمی هستند.