عکسی از مجید واشقانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مجید واشقانی با تیپی شیک است.مجید واشقانی با تیپ رسمی است.مجید واشقانی با تیپ رسمی است.