عکسی از استایل صبا راد در هتل که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.استایل صبا راد ساده است.استایل صبا راد شیک است.استایل صبا راد مرتب است.