عکسی از خنده های از ته دل نگین معتضدی و همسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نگین معتضدی و همسرش همکار هستند.نگین معتضدی و همسرش یک سال پیش ازدواج کردند.نگین معتضدی و همسرش عاشق هم هستند.