عکسی از میلاد کی مرام در کافه ای معمولی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.میلاد کی مرام در کافه دوستش است.میلاد کی مرام در کافه با ماسک است.میلاد کی مرام در کافه در حال کار با گوشی است.