عکسی از تیپ ورزشی وحید شیخ زاده در باشگاه که  در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ ورزشی وحید شیخ زاده مشکی است.تیپ ورزشی وحید شیخ زاده ساده است.تیپ ورزشی وحید شیخ زاده شیک است.