عکسی از بهار ارجمند و برادرزاده شیطونش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهار ارجمند و برادرزاده کوچولویش.بهار ارجمند و برادرزاده بامزه اش.بهار ارجمند و برادرزاده عزیزش.