عکسی از گوهر خیراندیش و پسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گوهر خیراندیش و پسرش در آغوش هم هستند.گوهر خیراندیش و پسرش در کنار هم هستند.گوهر خیراندیش و پسرش شبیه هستند.