عکسی از شیطنت های احسان علیخانی در بچگی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.احسان علیخانی در بچگی بامزه بود.عکس احسان علیخانی در بچگی سیاه سفید است.عکس احسان علیخانی در بچگی در کنار عکسی از زمان حالش است.