عکسی از خانه قدیمی رضا مولایی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.خانه قدیمی رضا مولایی زیباست.خانه قدیمی رضا مولایی حیاط کوچکی دارد.در حیاط خانه قدیمی رضا مولایی گلدان دارد.