عکسی از لباس عجیب سارا منجزی پور که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.لباس عجیب سارا منجزی پور خاص است.لباس عجیب سارا منجزی پور متفاوت است.لباس عجیب سارا منجزی پور پزشکی است.