عکسی از کمند امیرسلیمانی و گوهر خیراندیش در یک مهمانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کمند امیرسلیمانی و گوهر خیراندیش بازیگران مشهور هستند.کمند امیرسلیمانی و گوهر خیراندیش صمیمی هستند.کمند امیرسلیمانی و گوهر خیراندیش در کنار هم هستند.